สำนักวิทยบริการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000, Nakhon Ratchasima, 30000, Thailand

Categories
Working hours
About สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
Mission ปรัชญา (Philosophy)

แหล่งเรียนรู้ทันสมัย เทคโนโลยีก้าวไกล ล้ำเลิศในคุณภาพบริการ สานความรู้สู่ชุมชน

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอนและการวิจัยเพื่อพัฒนาสังคม ให้เป็นสังคมแห่ง การเรียนรู้ เป็นผู้นำในการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเหมาะสมมาบริหารจัดการ มีระบบบริการที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาคมมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น

พันธกิจ (Mission)

1. จัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้เพียงพอในการให้บริการทางวิชาการ สนับสนุนการเรียน การสอน การค้นคว้าวิจัยของประชาคมมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น
2. ร่วมมือกับห้องสมุดหรือแหล่งบริการสารสนเทศสถาบันการศึกษาอื่น ๆ ตลอดจนหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน ในการยืมและแลกเปลี่ยนทรัพยากรสารสนเทศ
3. เป็นแหล่งในการบริการด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาของมหาวิทยาลัย
4. ให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนในท้องถิ่น
5. เป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
Description เอกลักษณ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การให้บริการสารสนเทศแก่บุคลากร นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย และบริการวิชาการแก่สังคม อีกทั้งมีความร่วมมือในการเป็นเครือข่ายสารสนเทศ ท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัยในจังหวัดนครราชสีมา ตลอดจนให้มีการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้สื่อทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อขยายการให้บริการวิชาการแก่บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและแก่สังคมในรูปแบบต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง โดยในด้านการบริการสารสนเทศนั้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มุ่งเน้นให้เป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและประชาชนในท้องถิ่น
  • 340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000, Nakhon Ratchasima, 30000, Thailand
  • Get Directions

Similar places nearby